+32 14 57 49 10 info@gmigroup.be

Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom heeft GMI group een privacybeleid opgesteld, conform de Belgische en Europese wetgeving (AVG/GDPR, ePrivacy). Hierin wordt beschreven hoe we jouw gegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en opslaan.

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met onze privacypraktijken en laat het ons weten als je vragen hebt.

Bouwsoftware waarop je kan rekenen | bouwix
Bouwsoftware waarop je kan rekenen | bouwix

Deze website is eigendom van GMI group.

Contactgegevens:

GMI group NV, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 13, 2260 Oevel.
Telefoon: +32 14 57 49 10
Email: info@gmigroup.be

Ondernemingsnummer: BE 0458.524.542

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Algemeen

GMI group N is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit is van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze kantoren, websites, gebruik maakt van onze apps, meedoet aan mogelijke surveys, events of op één of andere wijze gebruik maakt van onze producten of diensten.

Door de toegang tot en het gebruik van onze website, activiteiten, producten of diensten verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

GMI group leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen. Het privacybeleid van GMI group is ook conform de nieuwe Europese privacywet – de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” – die op 25 mei 2018 van toepassing wordt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die GMI group mogelijk verzamelt en hoe we deze informatie kunnen gebruiken:

1. De gegevens die je ons meedeelt

Mogelijk wordt er aan jou gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken wanneer je contact opneemt met GMI group. Dit kan schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor evenementen, gebruik maakt van andere inputformulieren op onze websites of bij het bestellen van onze producten of diensten), telefonisch (bijvoorbeeld wanneer je onze support of consultants belt met een vraag of storing wenst te melden) of mondeling (bijvoorbeeld tijdens een gesprek met één van onze vertegenwoordigers). Wij beperken de informatie steeds tot het strikt noodzakelijke voor de verwerking.

Je bent niet verplicht om de door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar als je ervoor kiest om dit niet te doen, zullen we in veel gevallen niet in staat zijn onze producten of diensten te leveren of te reageren op vragen die je hebt.

2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder dat ze in de ‘cookies’ worden opgeslagen. Zij kunnen enkel gelezen worden door GMI group en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina. Lees ook de informatie onder ‘Cookies’.

3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

Hierbij garanderen de commerciële partners aan GMI group dat ze de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

1. Algemene doeleinden
Je persoonsgegevens worden verzameld om onze producten en dienstverlening in optimale omstandigheden te kunnen leveren. We verzamelen ook informatie wanneer je vrijwillig gebruik maakt van onze website om je aanvragen (bijvoorbeeld productinformatie) verder te kunnen verwerken.

2. Direct marketing en mededeling aan derden
Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij GMI group hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (via ‘opt-in’) bij je aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan privacy@gmigroup.be.

3. Verwerking persoonsgegevens tijdens opdrachten
Indien onze consultants in opdracht van een klantenproject specifieke persoonsgegevens rechtstreeks of onrechtstreeks werden toevertrouwd, dan zullen onze consultants zich alleen toegang verschaffen tot deze persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de haar/hem toevertrouwde opdracht. De gegevens waarvan zij/hij kennis heeft genomen, zullen alleen aan anderen (collega’s) worden toevertrouwd in de mate dat dit voor de uitvoering van haar/zijn opdracht noodzakelijk is. Onze consultants zullen de toegangscodes en/of wachtwoorden om zich toegang tot mogelijke persoonsgegevens te verschaffen nooit kenbaar maken aan externe partijen zonder de opdrachtgever hierover in te lichten. We adviseren onze klanten om de wachtwoorden die mogelijk toegang bieden tot persoonsgegevens ook regelmatig te wijzigen.

4. Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (politie en justitie) worden verstrekt.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van je persoonlijke gegevens en handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang, of per ongeluk of onwettige vernietiging of beschadiging daarvan. Van onze dienstverleners eisen we dezelfde maatregelen.

GMI group probeert steeds jouw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. We zullen je gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Jouw rechten

Je hebt steeds het recht om op ieder ogenblik van GMI group te vernemen of wij al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. GMI group kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere kopie die je aanvraagt. GMI group geeft zichzelf een termijn van 1 maand na het schriftelijke verzoek van de aanvrager om jou deze gegevens te verstrekken.

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten rechtzetten of te laten verwijderen. Hou er evenwel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de gerechtelijke autoriteiten. Wij zullen je daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan deze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Voor de optimalisatie van onze website kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden via het platform van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden. Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat GMI group zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

GMI group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.bouwix.be door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van onze website. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Wijzigingen aan ons privacybeleid
GMI group kan haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is steeds te raadplegen op onze website en belangrijke wijzigingen worden ook via andere courante communicatiekanalen gecommuniceerd.

Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacybeleid.

Aanvaarding

Door de website te bezoeken of gebruik te maken van GMI group producten of diensten, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en cookiereglement en stem je ermee in dat GMI group jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Contact

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze kennisgeving of als je jouw hierboven beschreven rechten wil uitoefenen, neem dan contact op met ons via privacy@gmigroup.be.

Contacteer ons

+32 (0)14 57 49 10

GMI group

Nijverheidsstraat 13, 2260 Oevel
Rijvisschestraat 126, 9052 Zwijnaarde
Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem

Bouwsoftware waarop je kan rekenen | bouwix